logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Krijg ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Steeds vaker is het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag, een VOG, voorwaarde voor het verkrijgen van een baan, stage of zelfs vrijwilligerswerk.

Een VOG moet worden aangevraagd bij  het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, het COVOG, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt bekeken of er in de justitiële documentatie van de aanvrager binnen een bepaalde periode (de ‘terugkijktermijn’) een aantekening van een strafbaar feit of meerdere strafbare feiten kan worden aangetroffen. Is dat inderdaad zo, dan wordt bekeken of die gegevens in ook zouden moeten leiden tot weigering van de VOG. Dit is het geval als de strafbare feiten, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie/bezigheid waarvoor de VOG is aangevraagd. Dit wordt het “objectieve criterium” genoemd. Let wel: het gaat er niet om of de kans bestaat dat aanvrager het strafbare feit nog eens zal plegen. Het gaat er om of - als het feit wordt herhaald - dit een risico kan opleveren voor de maatschappij.

Als aan dit objectieve criterium is voldaan, wordt de VOG in principe geweigerd. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan de VOG toch worden afgegeven. Die bijzondere omstandigheden vallen onder de noemer van het zogenaamde "subjectieve criterium". Deze omstandigheden zijn:

- de hoeveelheid antecedenten (eerder gepleegde strafbare feiten of verdenking hiervan);
- de wijze van afdoening (bijvoorbeeld: een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf);
- het tijdsverloop;
- de minderjarige leeftijd bij het plegen van het delict.

Is er sprake van bijzondere omstandigheden in het voordeel van de aanvrager, dan vindt er een belangenafweging plaats en kan de VOG eventueel worden afgegeven, maar dit gebeurt niet altijd automatisch.

Veel gestelde vragen

Heeft het zin een VOG aan te vragen als men (recent) is veroordeeld, of een strafbeschikking heeft gekregen?

Tenzij u vanwege uw strafblad zeker weet dat het zinloos is, raden wij u aan de VOG in ieder geval aan te vragen. Het COVOG en de regelgeving zijn streng en vrij rigide, maar niet elk strafbaar feit staat aan afgifte van de VOG in de weg.

Het COVOG bericht mij dat zij voornemens zijn de VOG te weigeren. Heeft het zin mijn zienswijze kenbaar te maken?

Ja, bekijk kritisch of het herhaling van het strafbare feit wel een belemmering vormt voor de specifieke functie/bezigheid waarvoor de VOG is aangevraagd. Vertel uw eigen verhaal, dring aan op een belangenafweging die in uw voordeel uit moet vallen.

Let wel: voor het indienen van een zienswijze wordt géén toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand verstrekt. Als u een advocaat inschakelt in deze fase, zult u die dus (los van uw financiële situatie) zelf moeten betalen. Maar hierover kunnen met de advocaten op ons kantoor altijd goede afspraken worden gemaakt.

De zienswijze heeft niet geholpen: het COVOG weigert de afgifte van de VOG. Heeft bezwaar zin?

Mogelijk wel. Zoals gezegd, de regelgeving en het COVOG zijn streng en het zijn lastige zaken. Voor de bezwaarfase kan wel een toevoeging worden verstrekt, zodat u, als u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt en een advocaat inschakelt, alleen de eigen bijdrage hoeft te betalen (zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org of neem contact met ons op).

Ik was minderjarig ten tijde van het plegen van het strafbare feit, verandert dat de zaak? En als ik de VOG nodig heb voor stage of werk?

In die situaties zal een VOG wellicht worden afgegeven en zo niet, dan kan bezwaar tegen de weigering zeker zin hebben. Het VOG-beleid is minder streng geworden ten aanzien van jongeren (tijdens de aanvraag jonger dan 23 jaar oud), en ook in de politiek is men zich er van bewust dat jongeren een tweede kans moeten krijgen.

Wat kan een advocaat doen?

Natuurlijk kunt u met vragen over een Verklaring Omtrent Gedrag altijd advies vragen aan de strafadvocaten van ons kantoor. U kunt daarvoor telefonisch of per e-mail contact opnemen met Angela Meijer.

U bent op donderdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur op afspraak ook welkom op ons gratis spreekuur. Bel daarvoor even met het algemene nummer van ons kantoor.

Contact details

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl