logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden die op elke opdracht van toepassing zijn. U vindt hier ook onze Kantoorklachtenregeling.

De Algemene Voorwaarden en de Klachtenregeling zijn beide ook als pdf te downloaden. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden en hier voor de Klachtenregeling.

Algemene Voorwaarden Van der Woude de Graaf Advocaten

Artikel 1- Van der Woude de Graaf  Advocaten
Van der Woude de Graaf Advocaten is een maatschap van advocaten. Een lijst van vennoten van de maatschap wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de Opdrachtgever aan Van der Woude de Graaf Advocaten verstrekt. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 3 – Opdrachten
3.1 Alle opdrachten van de Opdrachtgever beschouwt de maatschap Van der Woude de Graaf Advocaten (de maatschap) als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien de Opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
3.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Opdrachtgever is alsdan gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten
4.1 Van der Woude de Graaf Advocaten is nimmer verplicht een opdracht aan te nemen.
4.2 De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
4.3 Van der Woude de Graaf Advocaten zal zich inspannen het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. Van der Woude de Graaf Advocaten zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht.
4.4 De goede voortgang van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Van der Woude de Graaf Advocaten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de Opdrachtgever wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en voor Van der Woude de Graaf Advocaten zo efficiënt mogelijk alle informatie aanreikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever dient Van der Woude de Graaf Advocaten steeds onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht.

Artikel 5 - Honorarium en kosten
5.1 De Opdrachtgever is aan Van der Woude de Graaf Advocaten een honorarium verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven en de bij Van der Woude de Graaf Advocaten gebruikelijke berekeningsmethoden en werkwijzen. Indien de Opdrachtgever in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand is de Opdrachtgever de daarbij opgelegde eigen bijdrage verschuldigd.
5.2 Tenzij anders is overeenkomen, wordt het honorarium berekend en gespecificeerd aan de hand van de aan de opdracht bestede tijd volgens het door Van der Woude de Graaf Advocaten gehanteerde tijdschrijfsysteem, vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. Bij het specificeren en declareren zal worden gerekend in eenheden van 0,1 uur. Van der Woude de Graaf Advocaten is gerechtigd de overeengekomen uurtarieven periodiek aan te passen.
5.3 Tenzij anders overeengekomen zijn de uurtarieven exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen, zullen werkzaamheden maandelijks worden gefactureerd.
5.4 Naast het honorarium is de Opdrachtgever aan Van der Woude de Graaf  Advocaten verschuldigd de verschotten die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot: griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels en kosten van ingeschakelde deskundigen.

Artikel 6 – Betalingen
6.1 Tenzij anders overeengekomen dienen declaraties van Van der Woude de Graaf  Advocaten zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2 Van der Woude de Graaf  Advocaten is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de Opdrachtgever één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Van der Woude de Graaf Advocaten na voorafgaande aankondiging gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.
6.3 Reclames over een declaratie, zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Van der Woude de Graaf Advocaten schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.4 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie. Kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6.5 De Opdrachtgever stemt ermee in dat Van der Woude de Graaf Advocaten declaraties verrekent met gelden die zij al dan niet middels de Stichting Beheer Derdengelden Van der Woude de Graaf Advocaten voor de Opdrachtgever in depot houdt, een en ander voor zover deze gelden toebehoren aan de Opdrachtgever en zonder belemmering aan de Opdrachtgever kunnen worden uitbetaald.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Van der Woude de Graaf Advocaten, haar vennoten, werknemers en medewerkers voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag waarop de door Van der Woude de Graaf Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Van der Woude de Graaf Advocaten onder die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan honoraria aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.
7.2 Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op grond van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden is Van der Woude de Graaf Advocaten nimmer aansprakelijk.
7.3 De Opdrachtgever vrijwaart Van der Woude de Graaf Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Van der Woude de Graaf Advocaten ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Van der Woude de Graaf Advocaten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 8 - Inschakeling van derden
8.1 Bij het behartigen van de belangen van de Opdrachtgever en bij het bepalen van de te volgen werkwijze heeft de advocaat die de zaak behandelt een leidende rol. Indien dit een efficiënte of doelmatige zaaksbehandeling dient of indien dit wegens omstandigheden noodzakelijk is, zal het deze advocaat vrij staan om een of meer kantoorgenoten te betrekken bij de behandeling van de zaak.
8.2 Van der Woude de Graaf Advocaten is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht namens en op kosten van de Opdrachtgever diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld van deurwaarders, gespecialiseerde adviseurs en/of deskundigen.
8.3 De keuze van een door Van der Woude de Graaf Advocaten in te schakelen derde zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en waar in redelijkheid geboden in overleg met de Opdrachtgever. Van der Woude de Graaf Advocaten is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Van der Woude de Graaf Advocaten.
8.4  Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Van der Woude de Graaf Advocaten gaat er vanuit en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 9 - Toepasselijk recht
Op alle opdrachten verstrekt aan Van der Woude de Graaf Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 - Klachten- en geschillenregeling
10.1 Van der Woude de Graaf Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur, indien en voor zover het geschil blijkens het Reglement van de Geschillencommissie voor behandeling door de Geschillencommissie in aanmerking komt. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
10.2 Alvorens een klacht of geschil kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, zal de Opdrachtgever deze eerst voor dienen te leggen aan de advocaat die de zaak heeft behandeld of aan de klachtenfunctionaris van het kantoor. De klacht zal dan worden behandeld conform de Kantoorklachtenregeling Van der Woude de Graaf Advocaten, welke is openbaar gemaakt via de website van het kantoor en op verzoek aan de Opdrachtgever zal worden toegezonden.
10.3 De Opdrachtgever dient een klacht aan Van der Woude de Graaf Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop de Opdrachtgever heeft kennis genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
10.4 Mocht het doorlopen van de klachtenprocedure onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan de Opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook open wanneer Van der Woude de Graaf Advocaten niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren schriftelijk op de klacht heeft gereageerd.
10.5 De Opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van Van der Woude de Graaf Advocaten indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, bij gebreke waarvan deze klachtmogelijkheid vervalt.
10.6 Van der Woude de Graaf Advocaten kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, doch is daar niet toe verplicht..
10.7 De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indiening van de klacht bij de Geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden geraadpleegd op de website van de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl) en worden opgevraagd bij: De Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 11 - Privacystatement
Van der Woude de Graaf Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Meer informatie vindt u in ons privacystatement, dat is gepubliceerd op onze website en waarmee door Van der Woude de Graaf Advocaten uitvoering wordt gegeven aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 12 – Bewaartermijn dossiers
De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de zaak. Na ommekomst van deze termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Van der Woude de Graaf Advocaten ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

Artikel 13 – Slotbepalingen
13.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

13.2 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Van der Woude de Graaf Advocaten en de Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

13.3 Van der Woude de Graaf Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

13.4 Voor zover deze algemene voorwaarden ook in andere talen dan de Nederlandse zijn gesteld is de Nederlandse tekst bindend.

Van der Woude de Graaf Advocaten is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56597703. Deze algemene voorwaarden worden u op verzoek ook per e-mail of post toegezonden.


Kantoorklachtenregeling Van der Woude de Graaf Advocaten

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. U kunt dan gebruik maken van onze interne klachtenregeling.

Artikel 1 - begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
-  klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
-  klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
-  klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 - toepassingsbereik
1.  Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van der Woude de Graaf Advocaten en een cliënt.
2.  Iedere advocaat van Van der Woude de Graaf Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 - doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a.  het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b.  het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c.  behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d.  medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e.  verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 - informatie bij aanvang dienstverlening
1.  Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2.  Van der Woude de Graaf Advocaten heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3.  Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 - interne klachtprocedure
1.  Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr J.P.W. Temminck Tuinstra, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan een andere kantoorgenoot als klachtenfunctionaris aanwijzen.
2.  De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3.  Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4.  De klachtenfunctionaris streeft er naar de klacht af te handelen binnen zes weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5.  De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6.  Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, ondertekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 - geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1.  De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2.  De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de behandeling van de klacht.

Artikel 7 - verantwoordelijkheden
1.  De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2.  Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3.  De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4.  De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 - klachtregistratie
1.  De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2.  Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3.  De klachtenfunctionaris brengt periodiek aan het kantoor verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4.  Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en indien aangewezen er besluitvorming voorgelegd.


Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl