logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid

Specialisten: mr drs. R. Imkamp, mr E. Weijsenfeld en mr dr M.F. Vermaat

Binnen deze praktijkgroep houden onze advocaten zich in het bijzonder bezig met het gehandicaptenrecht, het publiekrechtelijk gezondheidsrecht, zorgovereenkomsten, medisch tuchtrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

Wij zijn gespecialiseerd in het bijstaan van particulieren, medezeggenschapsraden, belangenverenigingen, wooninitiatieven en kleine zorginstellingen. Wij kunnen u adviseren en voor u procederen op het gecompliceerde terrein van de publieke gezondheidszorg, adviseren over het sluiten of beëindigen van zorgovereenkomsten en u bijstaan in geschillen over uitkeringen en subsidies.

Daarbij onderscheiden wij ons door onze jarenlange ervaring en kennis van zowel het Nederlandse recht als het Europese en internationale recht.

Gehandicaptenrecht

Gehandicaptenrecht is een breed rechtsgebied. Het regelt de belangen en rechten van mensen met beperkingen. Voorbeelden zijn sociale zorgverzekeringen, de rechten van bewoners van zorginstellingen, toegankelijkheid en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking en gemeentelijke zorgvoorzieningen.

Van der Woude de Graaf Advocaten is een landelijk bekend en gewaardeerd specialist op het gebied van het gehandicaptenrecht. Wij zijn volledig op de hoogte van alle recente veranderingen in de wetgeving, beleid en rechtspraak. Wij procederen en adviseren particulieren, belangenverenigingen en zorginstellingen op onder meer de volgende gebieden:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • De Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • De Jeugdwet 
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Zorgwaartepakket (ZZP)
 • Verzorging en Verpleging op grond van de Zorgverzekeringswet 
 • Indicatiestelling door het CIZ en Gemeenten, in het kader van de WMO 2015, de WLZ en de Jeugdwet
 • Geschillen over de oude AWBZ
 • Verantwoording van zorg
 • Vervoer (Valys, gehandicaptenparkeerkaart)
 • Geschillen binnen wooninitiatieven
 • Toeslag wooninitiatieven
 • Europees gehandicaptenrecht
 • Het VN Verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap

Wij werken samen met onder meer Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, de Stichting MEE, het Landelijk Steunpunt Wonen en Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is een breed en dynamisch rechtsgebied. Het houdt zich onder meer bezig met de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners, het aangaan en opzeggen van zorgovereenkomsten, aansprakelijkheid binnen de zorg, de kwaliteit van de zorg, de organisatie van de zorgverlening en geschillen over zorgverzekeringen. Wij hebben kennis en jarenlange ervaring in huis op onder meer de volgende gebieden:

 • Geschillen met ziektekostenverzekeraars, bijvoorbeeld over toestemming of weigering van behandelingen in het buitenland
 • De geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • Privacy en uitwisseling van medische gegevens in de zorg
 • Rechten van patiënten, patiëntenorganisaties, medezeggenschapsraden en andere belangenorganisaties
 • Goed bestuur binnen zorginstellingen
 • BIG-registratie en Medisch Tuchtrecht
 • Particuliere wooninitiatieven
 • Zorgovereenkomsten
 • Medisch strafrecht en euthanasie
 • Europees gezondheidsrecht
 • Mensenrecht op zorg

Sociale Zekerheid

Sociaal zekerheidsrecht is het rechtsgebied dat de voorzieningen en uitkeringen regelt, waarop aanspraak gemaakt kan worden in geval van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of overlijden. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

 • Ziektewet (ZW)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG);
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 • Kinderbijslag
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • En nog een groot aantal andere voorzieningen en aanspraken zoals bijvoorbeeld gehandicaptenparkeerkaarten, leerlingenvervoer en gemeentelijke voorzieningen, subsidies en uitkeringen.Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl