logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Mag het ook een uurtje meer (of minder) zijn?

CIZ en BJZ mogen niet zo maar een uur zorg per dag aftrekken

Indicatiestellen is een lastig vak.Niet in de laatste plaats omdat de wet veel open laat. Dat is overigens ook de bedoeling geweest. Maar omdat de praktijk ook eist dat in gelijke gevallen gelijk wordt gehandeld zijn er beleidsregels opgesteld. Bijvoorbeeld om vast te stellen welke zorg voor kinderen wel als gebruikelijke, door ouders te bieden zorg is, en welke niet.

In die beleidsregels staat bijvoorbeeld dat het gebruikelijk is dat ouders hun kinderen tot een bepaalde leeftijd wassen. Op een gegeven moment is zoiets geen gebruikelijke zorg meer en wordt het ‘meerzorg’; die zorg valt dan - kort gezegd - binnen de AWBZ. Een paar jaar geleden is in deze beleidsregels opgenomen dat het toch gebruikelijk is dat ouders van die ‘meerzorg’ – de bovengebruikelijke zorg -  één uur per dag niet wordt geïndiceerd. Je hebt nu eenmaal moeilijke en makkelijke kinderen.

Natte vingerwerk
Dat bleek in de loop der tijd een lastig juridisch punt, want hoe stel je nu vast wat bij een kind 'normaal' is? En als je dat dan hebt vastgesteld, hoe bereken je dan welke zorg 'niet normaal' is? Bij navraag kwam naar voren dat daar nooit onderzoek naar is gedaan. Het hele beleid was min of meer gebaseerd op natte vingerwerk dus. Dat zou je helemaal kunnen zeggen van het uur dat min of meer standaard werd afgetrokken. Waarom een uur, waarom geen half uur of twee uur?  Bij een aantal rechtbanken is het voorgaande door ons en Christiaan Dol van Belangenbehartiger.nl aangekaart, maar de meeste rechtbanken volgden het CIZ. Ten onrechte zoals inmiddels is gebleken.

Terug naar de tekentafel
De Centrale Raad van Beroep (CrvB), de hoogste rechter op AWBZ-gebied, heeft in een aantal uitspraken, de laatste dateert van 22 januari 2014, uitgemaakt dat door standaard bij alle kinderen tussen 0 en 18 jaar een uur per dag als gebruikelijke zorg op de noodzakelijke zorg in mindering te brengen, het CIZ geheel voorbij gaat aan de vraag of die zorg tot de normale, dagelijkse zorg behoort die een ouder geacht wordt aan zijn kind te bieden. Het systeem is  te grofmazig en te theoretisch. Terug naar de tekentafel dus.

Geen standaard aftrek van een uur
In de tussentijd zal het CIZ, althans volgens ons, in ieder individueel geval, gelet op de omstandigheden van het betrokken kind de zorgbehoefte moeten vaststellen. Anders gezegd: geen standaard aftrek van een uur, maar per individueel geval zonder normtijden de zorgbehoefte vaststellen. De volgende vraag is dan wat te doen met de lopende zaken waarin de 1-uursaftrek aan de orde is. Het CIZ zal per geval en geïndividualiseerd de zorgbehoefte moeten bekijken en dat is erg arbeidsintensief. Maar als next best oplossing zou je ook het uur dat standaard is afgetrokken kunnen laten vervallen. Immers, het uitgangspunt van het CIZ zal toch ook zijn dat de indicatie voor het overige correct tot stand is gekomen en als iemand daar geen bezwaar tegen heeft, kan de zaak eenvoudig worden afgedaan.

Gevolgen voor bestaande budgethouders
Deze uitspraak heeft tot gevolg dat zowel het CIZ als Bureau Jeugdzorg (BJz) de eigen risico-regel niet meer mogen toepassen. Met andere woorden: er mag geen 7 uur bovengebruikelijke zorg per week meer afgetrokken worden van de totale indicatie van een kind of jongere onder de 18 jaar.
Als er voor uw kind onder de 18 jaar recent een nieuw indicatiebesluit is afgegeven, waarin 1 uur bovengebruikelijke zorg per dag is afgetrokken van de totale indicatie (als dit zo is, moet dat expliciet vermeld staan in het indicatiebesluit), en de termijn om bezwaar aan te tekenen (6 weken na dagtekening) is nog niet verstreken, dan is het verstandig om direct bezwaar te maken! Vermeld daarbij bovengenoemde uitspraak van de CRvB. Bij pluslidmaatschap kunt u uw zaak voorleggen aan de juridische afdeling van Per Saldo.

Let op!
Het is de vraag of het voor bestaande budgethouders met een indicatie die nog (lange tijd) doorloopt zinvol is om een herindicatie aan te vragen. Op grond van veranderde omstandigheden kunt u dat doen. maar let op: bij een herindicatie wordt gekeken naar de zorg die uw kind nodig heeft op dít moment en volgens de huidige wet en regelgeving. Het zou zo maar kunnen zijn dat de totale indicatie van uw zoon of dochter wordt verlaagd. Het is dan ook raadzaam om vooraf heel goed na te gaan of een herindicatie in uw situatie zinvol is.

Maart 2014

Matthijs Vermaat
Gerrit Jan Pulles

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl