logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Verzet tegen de strafbeschikking

Het is in bijna alle gevallen zinvol in verzet te gaan tegen een opgelegde strafbeschikking, alleen al omdat u met het aanvaarden en betalen van de strafbeschikking wanneer het om een misdrijf gaat, een strafblad krijgt. Let wel, ook minder ernstige vergrijpen zoals vernieling, belediging, een eenvoudige winkeldiefstal, een bedreiging en heling van bijvoorbeeld een fiets of een mobiele telefoon zijn misdrijven.

Een strafbeschikking staat gelijk aan een veroordeling door een rechter, en een aantekening hiervan op uw justitiële documentatie (strafblad) kan de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag, een VOG, in de weg staan.

De politie of de officier van justitie die de strafbeschikking uitvaardigt, hanteert richtlijnen voor het betreffende strafbare feit. Zij houden zelden of nooit rekening met de omstandigheden waaronder het feit is begaan. Ook kan het bewijs te mager zijn, of onrechtmatig zijn verkregen. Allemaal zaken waarmee de rechter wél rekening houdt en waar hij kritisch naar kijkt. De kans dat de rechter u, áls het feit bewezen kan worden en áls u ook strafbaar bent, een hogere straf oplegt dan de boete die de officier van justitie u bij de strafbeschikking oplegde, is zeer klein. In onze praktijk hebben alle zaken die na ingesteld verzet door de rechter zijn beoordeeld, ofwel geleid tot vrijspraak, ofwel tot een (veel) lagere straf/boete. Een door de rechter opgelegde boete kan veelal in termijnen worden betaald, de boete opgelegd in een strafbeschikking niet.

U kunt het verzet zelf instellen. Let op: dit moet binnen twee weken na ontvangst gebeuren. Een voorbeeld van een verzetschrift vindt u hieronder. Vergeet u niet een kopie van de strafbeschikking zelf erbij te voegen en een kopie te maken van het verzetschrift voor uw eigen administratie.

Ook is het belangrijk dat u, als u verzet instelt, niet tot betaling van de boete overgaat. Met de betaling komt het feit op uw justitiële documentatie (strafblad) te staan en komt het verzet te vervallen.

U kunt ook een advocaat vragen verzet voor u in te stellen. Het voordeel daarvan is dat de advocaat bij het indienen van het verzetschrift het dossier opvraagt en op basis daarvan kan beoordelen of het zinvol is de officier te vragen de zaak te seponeren. Als dat sepotverzoek wordt gehonoreerd, wordt de zaak niet meer aan de rechter voorgelegd en zijn vervolging of een straf niet langer aan de orde.

Neem voor meer informatie contact op met Angela Meijer.VOORBEELD VERZETSCHRIFTAan de officier van justitie

(adres, zie hiervoor www.om.nl of de strafbeschikking zelf)


(plaatsnaam),  (datum)

parketnummer: (het parketnummer dat op de strafbeschikking staat)

betreft: verzetschrift


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stel ik verzet in tegen de strafbeschikking uitgevaardigd door de officier van justitie  van (datum) ter zake van (strafbare feit vermeld in de strafbeschikking), gepleegd op (datum), waarbij een boete is opgelegd van (bedrag).

Een kopie van de betreffende strafbeschikking gaat hierbij.

Ik ben het niet eens met de strafbeschikking, omdat (redenen).


Indien en voor zover wettig en overtuigend bewezen kan worden dat ik mij aan (strafbare feit) schuldig heb gemaakt, en als ik daarvoor ook strafbaar ben, ben ik van mening dat ten aanzien van de hoogte van de opgelegde boete in onvoldoende mate rekening is gehouden met de omstandigheden waaronder het feit is begaan en met mijn persoonlijke (waaronder financiële) omstandigheden.

Hoogachtend,


(naam)

(adres)

(telefoonnummer)

(emailadres)

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl