logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Het hebben van een creditcardmes is een misdrijf

Een creditcardmes is een mesje dat ingeklapt net zo groot is als een creditcard. Uitgeklapt verschijnt er een vlijmscherp mes van zo’n 6,5cm. Dit mes valt onder de categorie verboden wapens omdat het uiterlijk lijkt op een ander voorwerp.

Dat staat in Artikel 2, eerste lid, van de Wet wapens en munitie (verder WWM). Dat luidt, voor zover hier van belang:

"Wapens in de zin van deze wet zijn de hieronder vermelde of overeenkomstig dit artikellid aangewezen voorwerpen, onderverdeeld in de volgende categorieën.

Categorie I

(…)

4º blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen.”

Omdat het mes op een pasje (card) lijkt, waarbij het lemmet geheel binnen de afmetingen van het pasje valt, is in de jurisprudentie uitgemaakt dat een creditcardmes voldoet aan de eisen die de Wet wapens en munitie stelt onder artikel 2, lid 1, categorie 1 onder 4.

Artikel 13 lid 1 WWM luidt: “Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan.”

Artikel 55 lid 1 WWM is een strafbepaling en luidt, voor zover hier van belang: “Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met de artikelen(…) 13, eerste lid (…)”.

En tot slot bepaalt artikel 56 WWM: “De in artikel 54 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in artikel 55 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven". Het bij zich hebben van zo’n  klein creditcardmesje  is een daarmee misdrijf, en bij aantreffen van dit mes wordt dan ook altijd proces-verbaal opgemaakt.

Als het mesje bij een veiligheidscontrole, b.v. op een vliegveld, wordt aangetroffen, wordt het niet alleen in beslag genomen en vernietigd, maar u wordt ook als verdachte gehoord. Dat kan ernstige vertraging opleveren met de kans uw vlucht te missen. Ook kunt u enige tijd later een strafbeschikking thuis verwachten. De opgelegde boete bedraagt € 350 (verhoogd met € 9 administratiekosten). Erger nog: omdat het een misdrijf betreft kan dit grote gevolgen hebben voor het verkrijgen van een VOG.

Let dus op: als u zo’n mesje heeft, ga er niet mee de straat op en neem het vooral  niet mee op reis!

Wat te doen als je een strafbeschikking hebt ontvangen? Ons advies is om altijd in verzet te gaan en de zaak voor laten komen bij de rechter. Weliswaar ontkom je niet aan een veroordeling (argumenten als “ik wist niet dat het een verboden wapen was”, en “ik was vergeten dat ik het bij me had”, helpen u niet), maar er bestaat een goede kans dat  de rechter rekening  houdt met de gevolgen van een veroordeling tot een onvoorwaardelijke boete voor het strafblad en de VOG. Zie b.v. het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 20 september 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:3996), waarbij het hof de verdachte schuldig verklaarde zonder oplegging van straf of maatregel op grond van de persoonlijke omstandigheden, te weten dat het ging om een first offender (iemand die nog niet eerder veroordeeld was voor een misdrijf) én het grote belang voor deze verdachte om een VOG te kunnen verkrijgen.

Voor het instellen van verzet en eventuele bijstand op de zitting bij de politierechter kunt u bij mij terecht. Zie voor nadere informatie elders op deze website het stukje “pas op voor de strafbeschikking”.

Neem voor meer informatie contact op met mr Angela Meijer

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl