logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr G.J.W. Pulles (Gerrit Jan)

Specialisaties: Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid, Grondrechten

Gerrit Jan Pulles heeft jarenlange ervaring op het gebied van het gezondheidsrecht, gehandicaptenrecht en grondrechten. Hij behandelt veel zaken op het gebied van het recht op gezondheidszorg, sociaal economische grondrechten, rechtsbescherming tegen overheidsoptreden, (overheids)toezicht en beroepsethische kwesties. Een bijzonder deel van zijn praktijk bestaat uit zaken met Europese en internationaalrechtelijke aspecten op het gebied van de bescherming van fundamentele rechten. 

Gerrit Jan Pulles studeerde Nederlands recht en internationaal recht (cum laude) in Utrecht, Amsterdam en Oxford. Hij werd in 1994 voor het eerst als advocaat beëdigd in Amsterdam. Sinds 2006 is hij als docent internationaal recht, grondrechten en beroepsethiek verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Gerrit Jan schrijft regelmatig over zijn vakgebied. In 2014 publiceerde hij het boek Vijfentwintig Jaar IVRK en de Nederlandse Rechter en in 2016 verscheen van zijn hand de uitgave VN Gehandicaptenverdrag, Tekst en Toelichting.

Gerrit Jan is aangesloten bij onder meer de Vereniging voor Gezondheidsrecht, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, en de International Law Association. Gerrit Jan was van 2011 tot 2015 lid van de Raad van Discipline in Amsterdam en is sinds 2015 lid van de Raad van de Orde van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Gerrit Jan Pulles heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:    

- Gezondheidsrecht
- Sociaal-zekerheidsrecht (waaronder Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige zorg)
- Advocatentuchtrecht  

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur; openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie).

Neem contact op met Gerrit Jan Pulles via e-mail: pulles@woudegraaf.nl